www.jihlavan.cz
info@jihlavan.cz
 

Galvanovna - tvrdochrom, pasivace

1.      Galvanická linka tvrdého chromu

Linka je svým uspořádáním určena jak pro sériovou tak kusovou výrobu.V chromovacích vanách se vylučují tvrdé a otěruvzdorné povlaky chromu a síle vrstvy od několika µ až do několika set µ.

     Maximální průměr upravovaného dílce     300 mm

     Maximální délka upravovaného dílce     1 000 mm

Na základě konkrétních požadavků se na lince zabezpečuje rovněž nanášení tvrdého chromu tzv. do přesného rozměru.

V prostoru nové galvanovny je umístěno pracoviště leštění pro mechanickou úpravu dílců, jak před vlastním procesem tvrdého chromování, tak pro úpravu dílců pochromovaných.

V chromovací lince jsou použity moderní chromovací lázně tzv. třetí generace, které zajišťují zvýšení kvality výsledné chromové vrstvy ( menší nárůst chromu na hranách, lepší antikorozní parametry z hlediska mikrostruktury a porozity,  vyšší tvrdost povlaku kolem 1200 HV).

 

2.      Pasivační linka pro chemickou úpravu korozivzdorných ocelí

Linka je koncipována tak, aby vyhovovala mimo jiné požadavkům norem SAE AMS 2700C  Passivation of Corrosion Resistant Steels a SEA AMS – QQ – P – 35C. Je určena pro pasivaci zejména precipitačně vytvrzených korozivzdorných ocelí.

Technologie linky však umožňuje pasivovat bez změny složení lázní a provozních parametrů i jiné korozivzdorné oceli uvedené v normě AMS 2700C.

Základní rozměr vanového zařízení:

Délka vany     1 100 mm

Šířka vany         600 mm

Hloubka van      950 mm

Vlastní pasivace se provádí v lázních kyseliny dusičné typ 6 a typ 8 dle normy AMS 2700. 

Pasivační linka je projekčně řešena s výhledem na její rozšíření o operaci moření a případně další variantní pasivaci.

Upravované zboží umístěné na závěsech nebo  v koších prochází linkou za pomoci konzolového manipulátoru.

Proces pasivace je v lince zajištěn plně automaticky. Řídící systém zabezpečuje průchod zboží linkou, monitoruje a řídí proměnné veličiny v lince (teplota, čas, vodivost oplachů). Řídící systém je doplněn PC na kterém jsou zaznamenávány jednotlivé provozní stavy. Potřebné databáze včetně protokolů o průchodu zboží linkou je možno pomocí tiskárny vytisknout nebo archivovat v PC.

Pasivační linka je svým koncepčním řešením volena tak, aby splňovala  certifikaci NADCAP, která je nezbytná pro široké uplatnění v leteckém průmyslu.

Společnost JIHLAVAN, a.s. předpokládá další rozvoj svých aktivit v oblasti povrchových úprav v rámci realizace další etapy výstavby nové galvanizovny.

V této další etapě se uvažuje s instalací nové linky na chemickou a elektrochemickou úpravu dílců z hliníku a jeho slitin a s vybudováním nové zneškodňovací stanice odpadních vod ze všech technologií nové galvanizovny.

 

3.     Linka pro anodickou úpravu hliníku a jeho slitin

Od počátku měsíce září 2012 byla uvedena do provozu nová automatická galvanická linka pro povrchovou úpravu hliníku a jeho slitin anodickou oxidací. Eloxovací linka je navržena jako dvouřadá se samostatným vstupem a samostatným výstupem zboží. Linka je  navržena jak pro ruční tak i plně automatický provoz. Přenos vsázek mezi jednotlivými operacemi je prováděn automaticky, pomocí dopravních manipulátorů.

Velikost maximálně využitelného prostoru van:

     - délka                                1 000 mm

     - šířka                                     500 mm

     - hloubka                                700 mm

Na lince je možno zajistit anodickou oxidaci hliníku a jeho slitin buď jako eloxování v kyselině sírové a nebo jako eloxování v chromové lázni. Dále je možno na uvedené lince provést samostatnou operaci chemické úpravy hliníku tzv. chromátováním. Linka je koncepčně řešena v intencích požadavků normy  NADCAP a souvisejích předpisů pro oblast leteckého průmyslu.

 

4.     Pracoviště pro nanášení mokrých nátěrových hmot – nová lakovna

Základním komponentem nového pracoviště je stříkací kabina s vodní filtrací pro nanášení nátěrových hmot stříkáním  š x h x v – 2 400x2 400x2 800 mm. V kabině je možno aplikovat celou škálu nátěrových hmot jako například epoxidové, polyuretanové, syntetické, nitro a vodou ředitelné barvy.

Způsob a doba zasychání nanesené NH je variantní umístěním upravovaných dílců po aplikaci nátěrového systému buď do prostoru dosychání při teplotě do 40oC a nebo do sušky při využití sušící teploty až do 120oC.

Celková koncepce nově navrženého pracoviště pro nanášení nátěrových hmot splňuje certifikační požadavky  leteckého odvětví zejména pak certifikaci NADCAP.