Pozvánka na valnou hromadu JIHLAVAN, a.s.

Věc:       Pozvánka na valnou hromadu společnosti JIHLAVAN, a.s.

Re.:        Invitation to the General Meeting of JIHLAVAN, a.s.

Představenstvo společnosti JIHLAVAN, a.s., IČO: 463 47 071, se sídlem Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 767 (dále jen „Společnost“), Vás tímto zve v souladu ustanovením § 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), na mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 19. 10. 2022 v 13 hod. na adres Uhelný trh 414/9 110 00 Praha 1-Staré Město..

The Board of Directors of JIHLAVAN, a.s., ID No.: 463 47 071, having its registered seat at Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno under the File No. B 767 (the "Company"), hereby invites you under the provisions of Section 406 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Business Companies and Cooperatives (Business Corporations Act), as amended (the „BCA“), to the Company's extraordinary General Meeting, which will be held on October 19, 2022 at 13 at Uhelný trh 414/9 110 00 Prague 1-Staré Město .

 

Pořad jednání Valné hromady Společnosti:

Agenda of the General Meeting of the Company:

 1. Zahájení;
  Opening
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
  Election of the Chairman of the General Meeting, Minutes Clerk, Verifier of the Minutes and Person responsible for the counting of votes;
 3. Odvolání člena představenstva a generálního ředitele;
  Removal of member of the Board of Directors and the Chief Executive Officer;
 4. Volba člena představenstva;
  Election of member of the Board of Directors;
 5. Přijetí rozhodnutí o schválení investičního záměru Společnosti;
  Adoption of a decision to adopt the investment plan of the Company;
 6. Přijetí rozhodnutí o schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva, přijetí rozhodnutí o schválení nové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a přijetí rozhodnutí o schválení nových smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;Adoption of a decision on approval of amendments to Contracts for Performance of the Function of a Board of Directors Member, adoption of a decision on approval of new Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member and adoption of a decision on approval of new Contracts for Performance of the Function of a Supervisory Board Member;
 7. Přijetí rozhodnutí o schválení oprávnění představenstva Společnosti k pověření třetí osoby dočasným výkonem pozice Generálního ředitele a zrušení takového pověření.
  Adoption of a decision on approval the authorization of the Board of Directors to delegate to a third person the temporary performance of the position of Chief Executive Officer and the revocation of such delegation.
 8. Závěr.
  Conclusion